Ulla Herlitz och Hans Arén, Den första samhällsnivån

Tillsammans är ledordet för Ulla Herlitz och Hans Arén som skrivit en idébok om lokal demokrati, ekonomi och planering. De vill lyfta fram att lokalsamhällena har mycket att bidra med i omställningen till ett mer hållbart samhälle. Inte bara som producenter av mat, energi och rekreation utan också i arbetet med att stärka cirkulära ekonomiska kretslopp och medborgarnas inflytande och medskapande i den fysiska planeringen. Författarna menar att civilsamhället, näringslivet och det offentliga måste hitta nya samarbetsformer. I boken Den första samhällsnivån utvecklar de en modell för nya demokratiska sätt att arbeta tillsammans.

Ulla Herlitz och Hans Arén

Ulla Herlitz och Hans Arén